تبریز در مه

در نقش صدر العظم مظفرالدین شاه ، میرزا شفیع الدین مازندرانی