دوره های آموزشی

دوره های آموزشی

ظرفیت شروع دوره
تاریخ – ساعت
مدت زمان دوره شرح درس دوره ها
8 نفر باقی مانده

14/07/96

جمعه ها

14-18

پنج ماه مبانی بازیگری ، بداهه پردازی ،بازیگر و دوربین 1 ،بیان 1 ، خواندن متن ادبیات کهن 1 مقدماتی
تکمیل 02/06/96

پنج شنبه ها

9-13

پنج ماه بازیگری 1 ،تربیت حس 1 ،بازیگری و دوربین 2 ، بیان 2، خواندن متن ادبیات معاصر میانی
15 نفر

15/07/96

جمعه ها

9-13

پنج ماه اجرای مونولگ، بدن اعمال جسمانی ، بیان3، خواندن متن ادبیات ، شخصیت شناسی پیشرفته
ظرفیت شروع کارگاه مدت زمان اساتید کارگاه ها
4 نفر

16/07/96

یکشنبه
10:30-13:30

 8 جلسه  سیمین امیریان  فیلم نامه نویسی خلاق