ابوالفضل جمشیدی

تئاترها

1 . ساقی سال 91 کارگردان امیر دژاکام بازیگر

2 . هیچی سال 92 کارگردان حسین شهبازی بازیگر

3 . شاید شبی شوم سال 92 کارگردان حسین شهبازی بازیگر

4. بازنامه فرود سال 92 کارگردان حسام شریفی بازیگر

5. همخونی احمق ها سال 93 کارگردان حسین شهبازی بازیگر

6. کلمه سال 94 کارگردان حسین شهبازی بازیگر و دستیار کارگردان

7. فطرس سال 93 کارگردان حسین شهبازی بازیگر و دستیار کارگردان

8. نامه ها سال 94 کارگردان حسین شهبازی بازیگر و دستیار کارگردان

9. مهمانسرای دو دنیا سال 94 کارگردان دلارا نوشین بازیگر

10 . ترس و نکبت رایش سوم سال 95 کارگردان حسام شریفی بازیگر

11. ننه دلاور و فرزندانش سال 95 کارگردان امیر دژاکام بازیگر و مدیر تولید

12. شیشه کارگردان امیر دژاکام مدیر تولید

13. گمشدگان سال 94 کارگردان حسین شهبازی بازیگر

سینمایی و تلویزیون

1 . سلام بر فرشتگان سال 88 فرزاد اژدری بازیگر

2 . مهمان ویژه سال 89 کارگردان اسماعیل جلالی بازیگر

3. ملکوت سال 89 کارگردان محمدرضا آهنج بازیگر

4. آوای باران سال 92 کارگردان حسین سهیلی زاده بازیگر

5. عملیات شیطان سال 93 کارگردان بابک کرباسی بازیگر

6. پریا  سال 94 کارگردان حسین سهیلی زاده بازیگر

7. همسایه ها سال 95 کارگردان مهران غفوریان بازیگر

8. عروسک فرنگی سال 95 کارگردان حسین شهبازی بازیگر و مدیر تولید

9. آن مرد آمد سال 94 کارگردان حسین شهبازی دستیار کارگردان

10 . نگاه 1 سال 95 کارگردان عدنان کاپوسیان مدیر تولید

11 . نگاه 2 سال 95 کارگردان عدنان کاپوسیان مدیر تولید

12 . سیزده پنجاه و نه سال 92 کارگردان سامان سالور بازیگر