ابوالفضل امامی زاده

img_20161212_221710

شروع فعاليت ١٣٨٧ زير نظر استاد امير دژاكام در تئاتر

نويسنده، كارگردان و بازي در دو نمايش سهراب كشي و نقل رستم و سهراب (بر اساس شاهنامه)

 در چهار جشنواره كشوری:

تاتر سوره ماه- جشنواره مونولوگ دانشگاه

هنر- جشنواره آيني و سنتي ٩٢-جشنواره تئاتر تك نفره ٩٢.

كارگرداني و بازي در نمايش منقبت خواني

امام علی ع در جشنواره آيني و سنتي ٩٤

كانديد بازيگری جشنواره تئاتر سوره ماه برای نمايش نقل رستم و سهراب.